รายละเอียดโครงการทุนคะแนนสอบเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสรรทุน
จำนวน 15 ทุน
การยื่น portfolio
จำนวน 5 ทุน
การรับตรงร่วมกัน
จำนวน 10 ทุน
ลักษณะทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย แบบเหมาจ่าย เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 4 ปี (เฉพาะภาคการศึกษาปกติ)
คุณสมบัติของทุนการศึกษา
 1. เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในรอบสอบสัมภาษณ์ 5 อันดับ
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมี กิจกรรมดีเด่น ทั้งนี้การตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในรอบสอบสัมภาษณ์ 10 อันดับ
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
 1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนเกรด เฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุนการศึกษา หากนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมน้อย กว่าที่กำหนดไว้ในภาคการศึกษาใด การขอรับทุนถือเป็นอันยุติ
 2. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการ ศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio จำนวน 5 ทุน

 1. นางสาวกันติชา ทรัพย์ประเสริฐ
 2. นางสาวภูสุดา เจนทัศนเอกจิต
 3. นายธนพัทธ์ อุทัยรังษี
 4. นางสาวธมลวรรณ ทาสุวรรณ
 5. นายศุภวิชญ์ สันทัดการ

รายชื่อผู้มีคะแนนสูงสุดในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 10 อันดับแรก

 1. นายพลกฤษณ์ ศรีวุฒิชาญ
 2. นายทัตเทพ ประทับศิลป์
 3. นายศุทธวีร์ ดีบาง
 4. นางสาวณัฐนันท์ สวาวสุ
 5. นางสาวชนินาถ ผลิโกมล
 6. นางสาวพิชญ์สินี อาจเก่งกล้า
 7. นายวรุตม์ ธนรุจิวิวรรธน์
 8. นายณภัทร ล้วนเส้ง
 9. นางสาวภาณิภัค ตั้งติรชัย
 10. นางสาวกัลยกร พัฒนกิตติพงศ์