รายละเอียดโครงการทุนคะแนนสอบเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสรรทุน
จำนวน 15 ทุน
การยื่น portfolio
จำนวน 5 ทุน
การรับตรงร่วมกัน
จำนวน 10 ทุน
ลักษณะทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย แบบเหมาจ่าย เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 4 ปี (เฉพาะภาคการศึกษาปกติ)
คุณสมบัติของทุนการศึกษา
  1. เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในรอบสอบสัมภาษณ์ 5 อันดับ
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมี กิจกรรมดีเด่น ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  1. เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในรอบสอบสัมภาษณ์ 10 อันดับ
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
  1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนเกรด เฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุนการศึกษา หากนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในภาคการศึกษาใด การขอรับทุนถือเป็นอันยุติ
  2. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงเรียนตามแผนการศึกษา หรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
  3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

1. นายไอศูรย์ พิถยชุณพงศ์
2. นางสาววริศรา คุรุศาสตรา
3. นางสาวปวีกรณ์ หลำพงษ์
4. นายกิตติภพ จุฑารัตนากูล