การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบ
Portfolio
1
รับสมัคร
1-15 ธันวาคม2561
จำนวน 40 คน
คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์คัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90

2.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90

2.3 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณี

2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้

2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แฟ้มสะสมงาน

2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ แนะนำตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย (แบบฟอร์มหนังสือแนะนำตัว คลิกที่นี่)

3. เรียงความ (Essay) ของผู้สมัคร เรื่อง
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับข้อความต่อไปนี้ "ในอนาคตข้างหน้า วิชาเศรษฐศาสตร์จะไม่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม" (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

4. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

5. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องต้องสมัครผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเอกสารประกอบการสมัครส่งที่คณะเศรษฐศาสตร์
 • ผู้สมัครสามารถทำการ download ฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดที่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.reg.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดที่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.reg.tu.ac.th
 • คณะเศรษฐศาสตร์ : www.admissions.econ.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 28 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดที่

 • เว็บไซต์ ทปอ.
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.reg.tu.ac.th

รอบ
รับตรงร่วมกัน
3
รับสมัคร
17-29 เมษายน 2562
จำนวน 240 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)

เกณฑ์คัดเลือก
 • PAT คณิตศาสตร์ (รหัส 71) ร้อยละ 50
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
 • วิชาสามัญ สังคม ร้อยละ 10
 • สอบสัมภาษณ์
ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 17-29 เมษายน 2562 mytcas.com
ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 17-29 เมษายน 2562 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (รายงานตัว 08:00 น.) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • การจดทะเบียน
 • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
https://bit.ly/2VrQviM
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ( แบบฟอร์ม C ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่

หมายเหตุ

 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
 • กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ คะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์

รอบ
คัดเลือกกลาง
4
รับสมัคร
9-19 พฤษภาคม 2562
จำนวน 100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องสอบวัดความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission)

เกณฑ์คัดเลือก
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
 • O-NET ร้อยละ 30
 • GAT (รหัส 85) ร้อยละ 30
 • PAT (รหัส 71) ร้อยละ 20
 • สอบสัมภาษณ์
ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด (ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น. (รายงานตัว 08:00 น.) ชั้น 2 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • การจดทะเบียน
 • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
https://bit.ly/2VrQviM
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ( แบบฟอร์ม C ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่

หมายเหตุ

 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
 • กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ คะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์