การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบ
Portfolio
1
ลงทะเบียน
2-16 ธันวาคม 2562
จำนวน 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90

2.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90

2.3 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณี

2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้

2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แฟ้มสะสมงาน

2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ แนะนำตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย (แบบฟอร์มหนังสือแนะนำตัว คลิกที่นี่)

3. เรียงความ (Essay) ของผู้สมัคร เรื่อง
" ปัญหาหนี้ครัวเรือนในไทย จะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และในฐานะที่ท่านเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่านมีไอเดียอย่างไร ในการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาการการก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระหนี้ " (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

4. เอกสารอื่น ๆ เช่น

 • ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
 • หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.)
 • เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขัน รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50

5. สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องสมัครผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเอกสารประกอบการสมัครส่งที่คณะเศรษฐศาสตร์
 • ผู้สมัครสามารถทำการ download ฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 15 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดที่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.tuadmissions.in.th (งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา)

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดที่

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.tuadmissions.in.th
 • คณะเศรษฐศาสตร์ : www.admissions.econ.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 30 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดที่

 • เว็บไซต์ ทปอ.
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.tuadmissions.in.th

รอบ
รับตรงร่วมกัน (Admissions 1)
3
รับสมัคร
17-27 เมษายน 2563
จำนวน 230 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)

เกณฑ์คัดเลือก (ค่าน้ำหนักเต็ม 300)
 • PAT คณิตศาสตร์ (รหัส 71) 150 คะแนน คิดเป็น 50%
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย 60 คะแนน คิดเป็น 20%
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน คิดเป็น 20%
 • วิชาสามัญ สังคม 30 คะแนน คิดเป็น 10%
 • สอบสัมภาษณ์
ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 17-27 เมษายน 2563 student.mytcas.com
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ ของ ทปอ. Internet Banking, Mobile Banking, Credit Card หรือ Counter Service วันที่ 17-27 เมษายน 2563 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • การจดทะเบียน
 • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
www.reg.tu.ac.th/th/post/read/648
เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
หมายเหตุ : ทปอ. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร ส่งมาที่ email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่

7. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TUGET/TOEFL/IELTS (ถ้ามี เพื่อประกอบการเทียบวิชา TU050/TU105)

รอบ
รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
4
จำนวน 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องสอบวัดความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission)

เกณฑ์คัดเลือก
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
 • O-NET ร้อยละ 30
 • GAT (รหัส 85) ร้อยละ 30
 • PAT (รหัส 71) ร้อยละ 20
 • สอบสัมภาษณ์
ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ ของ ทปอ. Internet Banking, Mobile Banking, Credit Card หรือ Counter Service วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2563 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
สละสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2563 student.mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • การจดทะเบียน
 • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
www.reg.tu.ac.th/th/post/read/648
เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
หมายเหตุ : ทปอ. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร ส่งมาที่ email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่ (รอบ 4)

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ติดต่อสอบถาม ช่องทางออนไลน์
 • Email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
 • Facebook : Ba-econ TU Fanpage
 • มือถือ : 082-790-1453, 084-642-8811