การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1.2 Portfolio 2

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 1.2 Portfolio 2 ประจำปีการศึกษา 2567 หลังจากสมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อกำหนด Username และ Password เพื่อยื่นเอกสาร Portfolio

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร (คู่มือการยื่นเอกสาร)

 1. สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 1.2 Portfolio 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อ กำหนด Username และ Password เพื่อใช้สำหรับยื่นเอกสาร Portfolio
 2. สำหรับผู้ที่ มี Username และ Password เพื่อยื่นเอกสาร (Portfolio) แล้ว สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น.
รอบ 1.2
Portfolio 2
1.2
รับสมัคร
1 - 21 พฤศจิกายน 2566
จำนวน
60 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กําลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.90

2.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.90

2.3 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณี

2.4 ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้

2.5 ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50 (ถ้ามี)

2.6 ผู้สมัครผ่านกิจกรรมหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2. การสัมภาษณ์

(การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แฟ้มสะสมงาน

2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

แฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย

 • หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
 • หน้า 2 ประวัติการศึกษา
 • หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose)
 • หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 • หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หน้า 7-8 หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนำตัวจากครูที่ ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย (ผู้เขียนหนังสือแนะนำตัวเขียน ด้วยลายมือ พร้อมลงชื่อด้วยปากกา) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือแนะนำตัว ( คลิกที่นี่)
 • หน้า 9-10 เรียงความ (Essay) ของนักเรียน
  หัวข้อเรียงความ
  " เราจะแก้ไขปัญหาความยากจนกันได้อย่างไร "
  รูปแบบของเรียงความ (Essay)
  1. ความยาวของเรียงความ (Essay) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
  2. ให้ใช้การพิมพ์ด้วย ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 points ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5
  3. ลงชื่อด้วยปากกา และสแกนส่ง
 • หน้า 11 เอกสารหลักฐาน ข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 หรือหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารใน รูปแบบ PDF รวมเป็น 1 ไฟล์ ไม่เกิน 11 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB หากผู้สมัครมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากให้เลือกหลักฐานที่สำคัญที่สุด ส่งหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th

การสอบสัมภาษณ์

 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 15:00 น.
 • การรายงานตัว : เวลา 08:00 น.
 • วิธีการสอบสัมภาษณ์ : สอบแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

 • งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โทรศัพท์ : 02-696-5980-1, 082-790-1453
  • E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th