ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 ต้องศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th

การรับสมัคร : รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://tcas.cupt.net
ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

จำนวนที่รับ : 254 คน

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปอย่างเคร่งครัดทุกประการ
 4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 1/1, 1/2 หรือ รอบที่ 2

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)
 3. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. PAT1 คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 71) ร้อยละ 50
 2. วิชาสามัญ ภาษาไทย ร้อยละ 20
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา ร้อยละ 10
 5. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

 1. วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.
 2. รายงานตัว : เวลา 08:00 น.
 3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเดือน บุนนาค (คลิกดูแผนที่ ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 4. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
 5. 4.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  4.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  4.4 แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) --> ดาวน์โหลดที่นี่ <--

  หมายเหตุ :

  • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครรอบถัดไปจะต้อง สละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากทำนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสละสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่า สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น