ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions ปีการศึกษา 2561 ต้องศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th

จำนวนที่รับ : 20 คน

รับสมัคร : วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561
(รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://tcas.cupt.net)

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 12-17 มิถุนายน 2561
(ชำระผ่านธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
(ผ่านทาง http://tcas.cupt.net)

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
(ผ่านทาง http://tcas.cupt.net)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 - 12:00 น.
 • รายงานตัว : เวลา 08:00 น.
 • สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้อง ศ.424Y (อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) ชั้น 4 อาคารวาย (คลิกดูแผนที่ ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจหมดสิทธิเข้าศึกษาได้

  * หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานต้นฉบับและสำเนาที่ผู้สมัครรับรองถูกต้อง ไปแสดงหรือ มอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. วุฒิบัตรการศึกษา
  5. 4.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนำ

   • ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย
   • หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

   4.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องนำ

   • เอกสารแสดงระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรสากลของ ประเทศ อังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษและหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้ วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
   • ประกาศนียบัตร และ Transcript

  6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนำหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  7. แบบรายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ(ใช้แบบฟอร์ม รพ.) (เฉพาะคณะที่กำหนดให้ไปตรวจร่างกายเอง และนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ) สำหรับคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะ การออกแบบพัสตราภรณ์ และสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ให้นำผลการตรวจตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น มาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย ทาง เว็บไซต์ www.cuas.or.th
  9. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C)

  ถ้าไม่นำหลักฐานทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หรือแม้นำหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไม่รับอนุญาตให้เข้า สอบสัมภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ภายในปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปี ที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผานมา

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
 2. O-NET ร้อยละ 30
 3. GAT (รหัส 85) ร้อยละ 30
 4. PAT (รหัส 71) ร้อยละ 20
 5. สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขการสมัคร TCAS รอบที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://tcas.cupt.net/src/contcas61-4.pdf