การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่ student.mytcas.com โดยดำเนินการตามคู่มือ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการในระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ที่ www.tuadmissions.in.th หลังจากสมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อย ให้ดำเนินการยื่นเอกสาร (Portfolio) ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th

เปิดรับสมัคร : วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

ลงทะเบียนยื่นเอกสาร (Portfolio) คลิกที่นี่

ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพื่อกำหนด Username และ Password ในการยื่นเอกสาร (Portfolio) ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการสมัคร เป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งในการยื่นเอกสาร (Portfolio) เท่านั้น)

หากมี Username และ Password ในการยื่นเอกสาร (Portfolio) แล้วให้ Login เข้าสู่ระบบที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

# รายละเอียด
1. การรับสมัคร

1.1 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

  • เปิดระบบรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น.
  • ปิดระบบรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 24:00 น.

1.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ smart Bill payment ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ตามเวลาทำการของธนาคาร

2. การยื่นเอกสาร (Portfolio)

2.1 ลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ

2.2 ยืนยันการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ

2.3 Login ยื่นเอกสาร ทั้งหมด

  • เปิดระบบยื่นเอกสารวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น.
  • ปิดระบบยื่นเอกสารวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 24:00 น.
3. การสอบสัมภาษณ์

3.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563

3.2 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มกราคม 2563

3.3 ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2563

4. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 30-31 มกราคม 2563
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (กรณีผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

เอกสารประกอบการสมัครที่จะให้ผู้สมัครส่งผ่านระบบได้ ไม่เกินจำนวน 6 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน 5-10 เมกะไบต์ ในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังนี้

# รายละเอียด แบบฟอร์ม
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา กรณีที่สำเร็จการศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา กรณีที่กำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
-
2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ท่าน

นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจาก ครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนํา ตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการของโครงงานวิจัย หรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัด ประกอบเพิ่มได้ด้วย

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องรวมไฟล์หนังสือแนะนำตัวเป็น 1 ไฟล์
แบบฟอร์มหนังสือแนะนำตัว
3. เรียงความ (Essay) ของผู้สมัคร เรื่อง "ปัญหาหนี้ครัวเรือนในไทย จะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และในฐานะที่ท่านเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่านมีไอเดียอย่างไร ในการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาการการก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระหนี้" (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) -
4. แฟ้มสะสมงาน

แฟ้มสะสมงานดังกล่าวความยาวไม่เกิน 50 หน้า A4 โดยสามารถนำเสนอและออกแบบได้ตามความเหมาะสม

-
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
  • ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
  • หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.)
  • เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขัน รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องรวมไฟล์เอกสารต่างๆ เป็น 1 ไฟล์
-
6. หลักฐานการชำระค่าสมัคร -