การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions ปีการศึกษา 2562 ต้องศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th

จำนวนที่รับ : 100 คน

(รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions)
ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด (ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 mytcas.com
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น. (รายงานตัว 08:00 น.) ชั้น 2 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
  • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  • การจดทะเบียน
  • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
https://bit.ly/2VrQviM
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ( แบบฟอร์ม C ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่

หมายเหตุ

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
  • กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ คะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์