การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ student.mytcas.com

ปฏิทินการคัดเลือก
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่/ช่องทาง
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ ของ ทปอ. Internet Banking, Mobile Banking, Credit Card หรือ Counter Service วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2563 ตามช่องทางที่ ทปอ. กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563 student.mytcas.com
สละสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2563 student.mytcas.com
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
  • การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  • การจดทะเบียน
  • การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
www.reg.tu.ac.th/th/post/read/648
เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
หมายเหตุ : ทปอ. ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสแกนเอกสาร ส่งมาที่ email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ student.mytcas.com พร้อมลงลายมือชื่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าศึกษา (แบบฟอร์ม C) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม C ที่นี่ (รอบ 4)

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ติดต่อสอบถาม ช่องทางออนไลน์
  • Email : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
  • Facebook : Ba-econ TU Fanpage
  • มือถือ : 082-790-1453, 084-642-8811