ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
Bachelor of Economics B.Econ.
"ความสำเร็จที่คุณออกแบบได้"
ออกแบบประสบการณ์และโอกาสได้หลากหลาย
ออกแบบวิชาตามความสนใจของผู้เรียน “เพราะเราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
โครงสร้างองค์ประกอบหลักสูตร จำนวน 131 หน่วยกิต ดังนี้
# รายละเอียด หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. วิชาด้านเศรษฐศาสตร์ 71 หน่วยกิต
3. วิชาโทหรือวิชาเลือกนอกคณะ 24 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 131 หน่วยกิต
ออกแบบวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มีให้เลือกถึง 12 หมวด
เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การเกษตร